Sohail Barkatali
Partner, Hogan Lovells
Sohail Barkatali